Última actualització: 16/12/2016

Sobre la Seu Electrònica

Àmbit

L'àmbit d'aplicació de la seu comprèn la totalitat dels òrgans del Departament. Així mateix, la Seu estendrà el seu àmbit als organismes que es determinin als convenis de col•laboració que, si escau, subscrigui la Sotssecretaria, per delegació, amb els titulars dels organismes públics del Departament, a l'empara del que estableix l'article 3.3 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics.

Titular

La Sotssecretaria del Departament.

Responsables

Adreça electrònica

L'adreça electrònica de referència serà https://sede.msssi.gob.es

Accés a l'instrument de creació de la Seu

Ordre SSI/2076/2013 Arxiu pdf.  S'obrirÓ en una finestra nova. , de 28 d'octubre, per la qual es crea la Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Normativa d'Administració Electrònica