Última actualisació: 16/12/2016

Sobre la Seu Electrònica

Àmbit

L'àmbit d'aplicació de la seu comprén la totalitat dels òrgans del Departament. Així mateix, la Seu estendrà el seu àmbit als organismes que es determinen en els convenis de col•laboració que, si escau, subscriga la Subsecretaria, per delegació, amb els titulars dels organismes públics del Departament, a l'empara del que establix l'article 3.3 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic de la ciutadania als servicis públics.

Titular

La Subsecretaria del Departament.

Responsables

Adreça electrònica

L'adreça electrònica de referència serà https://sede.msssi.gob.es

Accés a l'instrument de creació de la Seu

Orde SSI/2076/2013 Arxiu pdf.  S'obre en una nova finestra. , de 28 d'octubre, per la qual es crea la Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat.

Normativa d'Administració Electrònica